Lohals har igennem mange år kæmpet for at tiltrække turisme, - som er en af de få tilbage værende indtægts kilder. Lohals har meget at byde turisterne på, med en af Danmarks bedste badestrande og en hyggelig havnelandsby omkranset af store grønne skove midt i det blå hav. Naturen, en venlig befolkning og et hyggeligt havne miljø, er nogen af Vore største aktiver der kan lokke turister til vor lille by. Vi har i oplandet 2 små  sommerhus områder med ferierende mennesker, en havn og marina til sejlende turister og en skøn campingplads placeret midt i alle herlighederne, - dette skal vi leve af og nu vil kommunen forvandle Vor lille perle til noget, der vil minde om en flygtninge lejer med et asylcenter, hvor der engang var badehotel. Ingen turister vil holde ferie i en flygtninge lejer, - og den turisme det har taget år at oparbejde,-  kan ødelægges på en eneste sommer og mange år frem. Hou Skole der er blevet borgernes herlige aktivitets center, kæmper for at kunne eksistere og overleve, - bla. ved indtægter fra naturskole lejer med mange senge pladser, - men får den gode ide gang på Jord, hvis Lohals oversvømmes af traumatiserede krigs flygtninge ? Lohals Camping med plads til 480 overnattende er så småt ved, at blive et mægtigt aktiv for Lohals by og et dejligt sted at være for både lokale og turister, takket være Dorte og Per, der har satset alt for, at opbygge dette livgivende aktiv i byen, - vil Campingpladsen kunne overleve en så massiv tilstedeværelse af traumatiserede krigs flygtninge ? - sikkert ikke ! - Lohals Havn kæmper for, at få økonomien til at hænge sammen og det er langtfra let, - det er en daglig kamp og vil Lohals Havn kunne overleve et større indtægts tab fra gæstesejlere der udebliver, - sikkert ikke ! - Både Lohals Havn, Lohals Camping og Hou Skole er så sårbare overfor svigtende indtægter fra turismen, at de som det mest sandsynlige vil blive alvorligt truet på Deres eksistens, hvis der åbnes Asylcenter i Lohals. Ikke at forglemme,  er der også Lohals Kro, Værtshuset Den Gyldne Hund, Lohals Havnegrill, Hou Dagligbrus og Hedo Bageriet, der ikke har overnattende feriegæster, men som også er store aktiver i Lohals og meget følsomme overfor udeblivelse af turister. Hvem skal erstatte deres indtægts tab, - kommunen eller medlemmerne af kommunalbestyrelsen ?

Vi hjælper ikke andre med deres tilværelse ved, at ødelægge Vores egen tilværelse.

Derfor vil Lohals Turist og Lokal Forening kæmpe imod en etablering af asylcenter i Lohals.

 Det hele begynder med rygter og en mangelfuld, elendig orientering fra Langeland kommune,  med forkert opgivelse af adresse og alt for kort varsel.

Følg med i kampen for Lohals og Vort eksistens grundlag herunder.
image

Kommunen annoncerer tilsyneladende orienteringsmøde med forkert adresse og vi bliver desorienterede, - det Gl. Plejehjem, Østergade, hvor ligger det ?

Vi skriver til Kommunen, de nyeste skrivelser i kommunikationen findes nederst  i rækkefølgen.

 

Til Langeland Kommune                               Lohals den 10 december 2012

Lohals Gl. Plejehjem, Østergade ? – Det findes ikke ! ... det er annonceret
med forkert adresse og der bør etableres et nyt orienterings møde med
angivelse af en korrekt adresse.
 
Med venlig hilsen.

Niels Hugo Røntved Andersen
Lohals Turist og Lokal Forening
Birkevej 4
5953 Tranekær
www.Lohals.dk
Tlf. 30 2280 30
 
Meddelelsen

Til: Kurt Habekost
Emne: Fw: Forkert orientering ?
Sendt: 10. december 2012 11:53:45 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris

blev læst 10. december 2012 12:09:34 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris.
 

Kære Niels Hugo

 

Så skulle ændringen gerne snart slå igennem på hjemmesiden, så alle kan se, at orienteringsmødet afholdes onsdag kl. 19.00 på Lohals Kultur- og Menighedscenter, Søndergade 21, Lohals.

 

Venlig hilsen

Kurt Habekost
Stabschef
Direktionssekretariat
Langeland Kommune
Tlf.: 63516204/21727778
kha@langelandkommune.dk
www.langelandkommune.dk

 


 

Kære Kurt - Tak for svar.                                  Lohals den 10. december 2012 kl. 14:44
 
Lohals Turist og Lokal Forening mener det er uacceptabelt, at orienteringsmødet annonceres med korrekt adresse, - kun 2 dage før orienteringsmødet. ?
 
Lohals Turist og Lokal Forening mener det er uacceptabelt, at orienteringsmødet ikke annonceres i Ø-boen som kommunen har for vane, med det kommunen ønsker bliver læst.
 
Lohals Turist og Lokal Forening mener at tidspunktet for orienteringsmødet bør annonceres minimum 14 dage før begivenheden.
 
Lohals Turist og Lokal Forening mener at interesserede borgere skal kunne rekvirere en dagsorden, der fremsendes af kommunen efter ønske, da der er mange ældre der ikke har PC, – endvidere bør der i annonceringen oplyses, at en dagsorden endvidere er let tilgængelig på kommunens hjemmeside, – alt dette for, at borgeren har tid til, at sætte sig ind i dagsordenen og forberede spørgsmål til orienteringsmødet.
 
Vi vil gerne ansøge om, at ovennævnte punkter imødekommes, eller får oplysninger om rette klagested, – herunder den institution der forvalter klager over kommuners forvaltning.
 
Vi beder om et hurtigt svar, da sagen må betragtes som en hastesag.
 
 
 
Med venlig hilsen.

Niels Hugo Røntved Andersen
Lohals Turist og Lokal Forening
Birkevej 4
5953 Tranekær

www.Lohals.dk
Tlf. 30 2280 30
 

Meddelelsen

Til: Kurt Habekost
Emne: Hastesag vedr. påtænkt acylcenter i Lohals.
Sendt: 10. december 2012 14:41:26 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris

blev læst 10. december 2012 14:53:56 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris
 


 

Kære Niels Hugo

 

Jeg er enig i, at annonceringen er kommet meget sent – og den korrekte adresse endnu senere, men vi har desværre fået beskeden fra Udlændingestyrelsen meget sent og valgt at annoncere, så snart vi fik beskeden. Det er forventningen, at de første asylansøgere ankommer ført jul, hvorfor en orientering nødvendigvis må ske med det meget korte varsel. Jeg skal understrege, at beslutningen om placeringen af asylansøgere alene ligger i Udlændingestyrelsen, mens vi tager os af driften efterfølgende.

Jeg ved ikke, om du har bemærket det, men vor annoncering i Øboen bliver mere og mere sparsom, inden længe vil der kun være tale om en meget annoncering med henvisning til hjemmesiden. I dette tilfælde var tidsfristerne så skrappe, at vi ikke kunne nå en – kort - annonce i Øboen.

Der er ikke nogen egentlig dagsorden til det omtalte orienteringsmøde. Der vil være oplæg fra administrationen og ledelsen af Asylcenter Holmegård og undervejs og efterfølgende dialog med de fremmødte borgere.

Da afholdelse af orienteringsmøder ikke er en pligt for Kommunalbestyrelsen, men en frivillig handling, så er der ingen muligheder for at klage. Normalt er det Statsforvaltningen Syddanmark i Åbenrå, der fører tilsyn med lovligheden af de kommunale beslutninger.

I den foreliggende situation har vi ingen muligheder for at imødekommer jeres synspunkter, men vi medgiver, at der er tale om en meget kort frist.

 

Venlig hilsen

Kurt Habekost
Stabschef
Direktionssekretariat
Langeland Kommune
Tlf.: 63516204/21727778
kha@langelandkommune.dk
www.langelandkommune.dk


 
Kære Kurt – Tak for hurtigt svar.                                          Lohals den 10. december 2012 kl. 15:51
 
Respekten og hensynet vi som berørte borgere således stilles i udsigt, er overraskende ringe og dybt beklageligt.
 
Vi vil foreslå, at Langeland kommune gør Udlændinge styrelsen opmærksom på, at der ikke kan modtages asylansøgere før, de berørte borgere er orienteret på behørig vis og i god tid.
 
Der må også findes retningslinjer Udlændingestyrelsen skal følge for, at sikre en anstændig behandling af de berørte borgere, hvor asylansøgere ønskes indsluset i lokal befolkninger.
 
Vi forventer at Langeland kommune drager omsorg for, at Udlændingestyrelsens ageren i Langeland kommune er lovlig, går rigtig for sig og at kommunen beskytter sine borgere mod overgreb af enhver art.
 
Det er Vort indtryk, at før en indkvartering kan påbegynde, kræver det en ændring af lokalplanen, som igen kræver en offentliggørelse med klageret, derfor må vi protestere imod en hver indkvartering af asylansøgere før lokal planen er ændret efter gældende regler.
 
Vi vil for en sikkerheds skyld klage til Stats Forvaltningen, – da Langelands kommunes fremgangsmåde virker ulovlig, – vi vil endvidere klage til Udlændingestyrelsen og Naturklagenævnet.

 
Med venlig hilsen.

Niels Hugo Røntved Andersen
Lohals Turist og Lokal Forening
Birkevej 4
5953 Tranekær
www.Lohals.dk
Tlf. 30 2280 30


Kære Statsforvaltning                              Lohals den 10. december 2012 kl. 16:19
 

Langeland kommune vil i konflikt med lokalplanen, indkvartere asylansøgere i vor lille landsby Lohals som et første skridt til etableringen af et asylcenter og der er massiv modstand i lokalbefolkningen, – muligvis på grund af en ret elendig orientering om kommunens planer. Vi har klaget til kommunen, der lader til at sende ansvaret videre til Udlændingestyrelsen. Det virker således særdeles uvist, hvem der har ansvaret for det der pågår.
 

Vi beder Statsforvaltningen sætte sig ind i sagen på dette link :

http://lohals.dk/Aktuelt/2012/2012.12.10%20Desorietering%20i%20Lohals%20paa%20Langeland.htm


hvor kommunikationen mellem, end til videre, Langeland kommune og Lohals Turist og Lokal Forening foregår og dokumenteres.
 
Vi beder Statsforvaltningen sikre, at Langeland kommune handler efter gældende regler og vi beder om, at denne klage får opsættende virkning på indkvarteringen af asylansøgere i Lohals.

 
Med venlig hilsen.

Niels Hugo Røntved Andersen
Lohals Turist og Lokal Forening
Birkevej 4
5953 Tranekær
www.Lohals.dk
Tlf. 30 2280 30

Kære Niels Hugo                  Den 10 december kl. 22:27

Du skal ikke være i tvivl om, at vi gør Udlændingestyrelsen opmærksom på det problematiske i de korte tidsfrister, men jeg kan ikke garantere for at det hjælper.

Den lokalplan, der er gældende for det pågældende område i Lohals, er fra 1978, og den tillader faktisk, at området anvendes til beboelse, hotel eller offentlige formål, så der skal ikke ske lokalplansændringer for at der kan drives asylcenter på det tidligere plejehjem.

I kan ikke sammenligne situationen med Tullebølle, hvor skolen er udlagt til undervisningsbrug – altså uden mulighed for overnatning.

Men jeg kan – og skal – naturligvis ikke forhindre jer i at klage. I forhold til de korte tidsfrister kunne det måske være en mulighed med Folketingets Ombudsmand. Men både for ham og Statsforvaltningen gælder, at de selv vurderer, om de vil gå konkret ind i en sag.

Venlig hilsen

Kurt Habekost
Stabschef
Direktionssekretariat
Langeland Kommune
Tlf.: 63516204/21727778
kha@langelandkommune.dk
www.langelandkommune.dk


 

Kære Kurt                                             Lohals den 10. december 2012 kl. 22:59.

Vi mener Udlændingestyrelsen skal “Stikke piben ind” og vise respekt for de borgere der bliver berørt. Vi forstår ikke umiddelbart, at Udlændingestyrelsen vil kunne foretage sig noget som helst på Langeland uden kommunens hjælp.
 
Vi er opmærksomme på at hotel drift på det Gl Plejehjem, højest sandsynligt falder inden for rammerne af eksisterende lokalplan for området med bla. hoteldrift. Men vi mener et asylcenter falder uden for disse rammer i tråd med René Gotfredsen Nilsens oplysning til ugeavisen Øboen om, at et lille asylcenter vil kræve en ændring af lokalplanen for området. Da der ikke har været hoteldrift i et årti, mener vi at indkvarteringen af blot 1 asyansøger, er påbegyndelsen af et asylcenter og ikke en hotel logerende.
 
Vi takker for oplysningen om Ombudsmanden som en mulighed, men fælles for både Statsforvaltning og Ombudsmand er vel, at de ikke skal modarbejde Regeringens hensigter på området.

Vi er meget taknemmelige for kommunikationen og Vor kontakt til Dem Hr. Habekost, der næsten til alle tider er garant, for en god og ordentlig kommunikation med kommunen.
 
Med venlig hilsen.

Niels Hugo Røntved Andersen
Lohals Turist og Lokal Forening
Birkevej 4
5953 Tranekær
www.Lohals.dk
Tlf. 30 2280 30


 

 
 

 
 

  

  
  Besøgstæller