Vedtægter for Lohals Turist & Lokal Forening

§ 1. Foreningens navn er Lohals Turist & Lokal Forening og dens hjemsted er Langeland Kommune.

§ 2. Foreningens formål er, at fremme turismens interesser i Lohals, der også kan være til glæde for lokal befolkningen, med særlig hensyntagen til egnens kulturelle og natur skabte værdier. Det er endvidere foreningens formål, at redigere og drive foreningens hjemmeside Lohals.dk.

§ 3. Som medlem kan optages enhver, der måtte være interesseret i at medvirke til realisering af § 2.

§ 4. Midlerne til foreningens projekter søges tilvejebragt ved ansøgninger i relevante fonde, puljer, tips midler, stat og kommune, samt evt. indtægtsgivende arrangementer.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling for 2 år ad gangen. Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, dog må formanden ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabs år bliver 2017.

Regnskabet revideres af den valgte revisorer, som også udfører bilagsrevision og kontrollerer beholdningernes tilstedeværelse.

Årsregnskabet indsendes til Langeland Kommune, når generalforsamlingen har godkendt det, tillige med begrundet anmodning om tilskud til det kommende års aktiviteter.

§ 7.  Bestyrelsen kan kun træffe væsentlige dispositioner såsom at ansætte eller afskedige medarbejdere og optage lån og foretage lignende dispositioner med en udgiftsramme på mere end 100.000 kr., når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. 


§ 8. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september og indkaldes af bestyrelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.

Dagsordenen skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det

forløbne år – og orienterer om fremtidig virke inkl. budget for året.

3. De af det eksterne revisionsfirma reviderede regnskaber, fremlægges til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af evt. kontingenter.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

7. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Stemmeberettiget er foreningens medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og ethvert medlem kan på generalforsamlingen forlange skriftlig afstemning. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Ved afgørelser af vedtægtsændringer kræves dog et flertal på over halvdelen af de tilstedeværende medlemmers stemmer.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor gælder for 2 år.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Dog skal forslag til vedtægtsændringer være formanden i hænde senest den 1august i det år, de ønskes behandlet.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling. Den kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt – eller når mindst 20 af foreningens medlemmer skriftligt og begrundet forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter, at begæringen herom er fremsat.

§ 10. Foreningen tegnes af formanden, sammen med yderligere 1 bestyrelsesmedlem eller – i formandens fravær – af næstformanden ligeledes sammen med yderligere 1 bestyrelsesmedlem. Store anskaffelser, herunder enhver form for fast ejendom, kræver godkendelse/underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11. Foreningen kan opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst én måneds og højst 2 måneders mellemrum. For at foreningen kan opløses, skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme herfor.

I tilfælde af foreningens opløsning afgøres det på den sidste generalforsamling, hvordan en eventuel formue skal anvendes til formål i henhold til foreningens formålsparagraf.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 31. august 2016.

For bestyrelsen

Formand

Niels Andersen